Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü

Merkezimiz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, “Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü” Haziran 2015 tarihinde fiili olarak kuruluş çalışmalarına başlamış ve 18.06.2015 tarihinde 6 sayılı 8 no lu Yönetim Kurulu kararı ile  resmen kurulmuştur. Proje Koordinasyon Merkezimiz Rektörlük’e bağlı olarak kurulmuş ve beş kişilik ekibiyle faaliyet göstermektedir. Merkez kadrosu; bir Koordinatör, bir Koordinatör Yardımcısı ve üç ofis çalışanından oluşmaktadır. 

Merkezin Kurulma Amacı ve Önceliği

Rektörlüğe bağlı bir birim olarak çalışan  Koordinatörlüğün temel amaçları; TÜBİTAK, AB, çeşitli Bakanlıklar ve Kalkınma Ajansları gibi projelere destek sağlayan kurumların desteklerinden faydalanmak üzere, proje hazırlamak isteyen akademisyenlere başvuru, proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermek, üniversitemizde proje kültürünün yerleşmesine öncülük etmek, personel ve öğrencileri proje hazırlamaya teşvik etmek, proje hazırlama konusunda eğitim ve etkinlikler düzenlemek olarak belirlenmiştir.

Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü’nün amaçları şunlardır:

 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde proje yapma potansiyelinin ve altyapısının geliştirilmesi,
 2. Ulusal ve uluslararası projelerde nitel ve nicel anlamda artış sağlanması,
 3. Projeye dayalı yayın ve araştırma sayısının artırılması,
 4. ÇOMÜ öğretim elemanlarının Ulusal ve Uluslararası kapsamda yürütülen tüm kurum ve konu odaklı projelerden, bu konuda sağlanan fon kaynaklarından faydalanma düzeyinin artırılması,
 5. Öğretim elemanlarının proje yapma kültürünü sağlayacak şekilde ödül ve teşvik sistemlerinin geliştirilmesi,
 6. Proje yapacak öğretim elamanlarının kurum içinde, kurum dışında ve uluslararası düzeyde tüm paydaşlarla iletişimini sağlamak ve disiplinler arası işbirliğini geliştirmek,
 7. Girişimci ve yenilikçi bir üniversite olarak bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğini artırmak,
 8. Patent ve fikri mülkiyet kapasitesini geliştirmek,
 9. Yürütülen projeler ile ekonomik katkı ve ticarileşme yönünde üniversiteye katkı sağlamak.

Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü’nün, danışmanlık ve yayın faaliyetleri şunlardır:

 1. Üniversitede proje yapma bilincinin yerleşmesinde öncülük etmek,
 2. Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek,
 3. Proje hazırlama ve yönetimi konularında eğitim çalışmalarında bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,
 4. Proje hazırlanması ve yönetimiyle ilgili, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar planlamak ve organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
 5. Ulusal ve uluslararası projeler ve araştırma destek programlarının başvuru tarihlerini duyurmak, araştırmacıları bilgilendirmek,
 6. Üniversitenin öğretim elemanları, araştırma merkezleri ya da diğer birimleri tarafından yürütülen, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin, ön hazırlık, başlama, uygulama, raporlama ve tamamlama aşamalarında destek sağlamak,
 7. Üniversitenin birimlerince gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin, yıllık faaliyet raporları yayınlamak,
 8. Proje yönetim süreçleriyle ilgili, her türlü uygulama prensibi, yöntem ve bunların uygulanmasıyla ilgili yönergeleri ve prosedürleri düzenlemek,
 9. Proje hazırlama potansiyelinin artırılması ve disiplinler arası proje potansiyelinin geliştirilmesine yönelik ÇOMÜ öğretim üyelerinin çalışma alanlarının belirlenmesine dönük faaliyetler,
 10. Daha önce yapılmış projeler ve bu projelerin üniversiteye sağladığı katkıların belirlenmesi için veri tabanları oluşturmak,
 11. Yapılan tüm faaliyetler kapsamında yıllık raporlar hazırlamaktır.